„Przełamując ciszę – muzyka Afganistanu”

Drukuj

Miniaturka Zdjecie Szkolnego Klubu Filmowego Alternatywa17 grudnia 2012r. w ZSP w Lipiu, Szkolny Klub Filmowy „Alternatywa” zorganizował pokaz filmu „Przełamując ciszę – muzyka Afganistanu”

Przygotowania do jego organizacji zaczęły się jednak już dużo wcześniej kiedy to na szkolnych korytarzach pojawiły się dwie wystawy plakatowe pokazujące Afganistan od innej strony niż na co dzień można usłyszeć o nim w mediach.

Pierwsza wystawa ukazywała w jaki sposób wygląda tam edukacja, druga natomiast pokazała całej społeczności uczniowskiej spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież zamieszkującą ten kraj. Obydwie cieszyły się dużym zainteresowaniem i wieloma interesującymi komentarzami ze strony uczniów.

1

2

Kiedy było już blisko wyznaczonego na pokaz terminu odbyły się również trzy małe pokazy przedpremierowe. Były one skierowane do niewielkiej grupy osób które bardzo chciały go obejrzeć film a wiedziały, że nie będą mogły wziąć udziału w pokazie organizowanym dla szerszej publiczności.

3  4  5

Godzina pokazu zbliżała się „dużymi krokami” i chociaż wiedzieliśmy, że chętnych do obejrzenia filmu nam nie zabraknie to jednak dwie z Klubowiczek postanowiły jeszcze raz przypomnieć wszystkim o tym, iż o godzinie 13-ej rozpoczynamy projekcję filmu. Szkolnymi korytarzami, odwiedzając poszczególne klasy snuły się więc podekscytowane już dziewczyny – Karolina i Sara.

6

Pokaz rozpoczął się punktualnie. Dobrze, że mieliśmy salę w której mogliśmy pomieścić tak liczną grupę zainteresowanych. Uczniów którzy wzięli udział w projekcji było ponad 60-ciu co niezmiernie nas ucieszyło.

7  8

9  10

Film „Przełamując ciszę – muzyka Afganistanu” wszyscy zgromadzeni obejrzeli z wielkim zainteresowaniem i uwagą.

Jego tematyka dotyczyła kultury i muzyki w Afga­ni­sta­nie. Za re­żimu Mu­ja­hed­di­na i So­wie­tów mu­zy­ka po­zo­sta­wa­ła tam w po­li­tycz­nym ogniu wal­ki. Za rzą­dów Ta­li­bów by­ła za­ka­za­na. Pu­blicz­nie nisz­czo­no in­stru­men­ty. „Ulicz­ne eg­ze­ku­cje” ka­set oraz od­bior­ni­ków ra­dio­wych by­ły czymś po­wsze­dnim. Te­le­wi­zo­ry wie­sza­no na słu­pach. Upra­wia­nie mu­zy­ki by­ło ska­za­niem się na śmierć. Film opo­wia­da o po­wro­cie mu­zy­ki do Afga­ni­sta­nu, po­wol­nym jej od­ra­dza­niu się po upad­ku rzą­dów Ta­li­bów. Przy­bli­ża hi­sto­rie lu­dzi ta­kich jak Ma­shi­nai – mu­zyk, któ­ry za Ta­li­bów mu­siał zo­stać rzeź­ni­kiem. Po­ka­zu­je frag­men­ty pierw­sze­go pu­blicz­ne­go kon­cer­tu w Ka­bu­lu i słu­cha opi­nii Afgań­czy­ków, któ­rzy w waż­nym dla Afga­ni­sta­nu mo­men­cie zmian, mó­wią o po­trze­bie re­kon­stru­owa­nia du­szy na­ro­du po­przez od­ra­dza­nie się mu­zy­ki. Film na­krę­co­ny został w 2002 roku w Ka­bu­lu (Afga­ni­stan) oraz wśród spo­łecz­no­ści afgań­skich w Pe­sha­va­rze (Pa­ki­stan) i w Ge­ne­wie (Szwaj­ca­ria). A oto dwa kadry z tego filmu.

11  12

Tuż po zakończeniu jego projekcji, członkinie Klubu przeprowadziły ciekawą dyskusję z osobami, które miały ochotę podzielić się swoimi refleksjami i wrażeniami po jego obejrzeniu. Pojawiły się tam między innymi odpowiedzi na pytania: Co może motywować do zakazania muzyki, jak zrozumieliście motywację Talibów? Czy nakazy kulturowe lub religijne mają duży wpływ na wasze codzienne życie? Wypowiedzi uczniów były w równej mierze zaskakujące jak i inspirujące.

Przed nami kolejny pokaz, tym razem już w Nowym 2013 roku. Czekamy na niego z niecierpliwością.

13

O naszych działaniach można też przeczytać na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/js/news/przelamujac-cisze-w-alternatywie-w-lipiu

 

Członkinie Szkolnego Klubu Filmowego „Alternatywa”

wraz z opiekunem Panią Pauliną Kiedos – Katarzyńską